Những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Trong nước Phương Thu
Ngày 14/7, tại Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022, GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhấn mạnh những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Xây dựng Đảng bộ vững mạnh từ những “hạt nhân” chính trị “Không hợp thức hóa quy trình nhân sự để thực hiện ý đồ cá nhân” Hoàn thành việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên TƯ khóa 13

GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: "Đại hội XIII đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. So với Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ được đề cập trong Báo cáo chính trị, Đại hội XIII còn có Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thể hiện trong chủ đề, bài học kinh nghiệm, quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển".

Những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Một là, chủ đề Đại hội XIII đã phát triển thành tố “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” của Đại hội XII thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Nhận thức mới là bổ sung “xây dựng hệ thống chính trị” cùng với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và không chỉ đề cập đến xây dựng Đảng, mà cả chỉnh đốn Đảng.

Hai là, bài học kinh nghiệm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, năm bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nêu trên là một trong những nhận thức mới của Đại hội XIII.

Ba là, quan điểm chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Báo cáo chính trị nêu năm quan điểm chỉ đạo, quan điểm đầu tiên là: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. So với Đại hội XII, Đại hội XIII bổ sung “kiên định nguyên tắc xây dựng Đảng”. Đây là bước phát triển nhận thức của Đảng ta.

Bốn là, mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đại hội XIII xác định: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Điểm mới của Đại hội XIII là không chỉ nâng cao “năng lực lãnh đạo” mà cả “năng lực cầm quyền”, không chỉ “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, mà cả “hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Năm là, định hướng xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030, Báo cáo chính trị nêu định hướng thứ 11 về xây dựng Đảng: Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; làm tốt công tác tư tưởng, lý luận; chú trọng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và dân vận của Đảng.

Những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo chính trị và Báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng tại Đại hội XIII xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong 5 năm 2021-2025, trong mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp có những nhận thức mới.

Một là, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. Đại hội XIII tiếp tục khẳng định: Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời bổ sung: “Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng”.

Hai là, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. Kế thừa Đại hội XII, Đại hội XIII xác định: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ba là, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức. Kế thừa Đại hội XII, Đại hội XIII tiếp tục xác định: Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu, rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Kế thừa Đại hội XII, Đại hội XIII tiếp tục xác định: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năm là, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Kế thừa Đại hội XII, Đại hội XIII xác định: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Sáu là, tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu. Về yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, Đại hội XIII xác định: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hoàn thiện thể chế, quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ.

Bảy là, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đại hội XIII xác định: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Cải tiến, đổi mới phương pháp, quy trình, kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, thận trọng, chặt chẽ, khả thi, trong đó tập trung vào các cơ chế, biện pháp chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; có chế tài để phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm kỷ luật đảng.

Tám là, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Đại hội XIII nhấn mạnh: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp uỷ đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận; có cơ chế phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

Chín là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Về nhiệm vụ, giải pháp chung, Đại hội XIII xác định: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn.

Mười là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Đại hội XIII xác định: Tiếp tục cụ thể hoá phương thức lãnh đạo của Đảng ở tất cả các cấp bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể và công khai để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh từ những “hạt nhân” chính trị Xây dựng Đảng bộ vững mạnh từ những “hạt nhân” chính trị
“Không hợp thức hóa quy trình nhân sự để thực hiện ý đồ cá nhân” “Không hợp thức hóa quy trình nhân sự để thực hiện ý đồ cá nhân”
Hoàn thành việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên TƯ khóa 13 Hoàn thành việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên TƯ khóa 13
Thủ tướng: Các nhà đầu tư phải có tình cảm, trách nhiệm, lòng tin với mảnh đất mình đến

Thủ tướng: Các nhà đầu tư phải có tình cảm, trách nhiệm, lòng tin với mảnh đất mình đến

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn nhà đầu tư đến với Hậu Giang với tình cảm, nghiêm túc, chân thành, trách nhiệm, tin cậy, yêu quý mảnh đất, con người nơi đây. Các nhà đầu tư phải coi Hậu Giang là quê hương thứ hai, chia sẻ với người dân, với địa phương trên tinh thần "hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro", đề cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động, quan tâm công tác an sinh xã hội, cùng chăm lo đời sống người dân địa phương.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Đèn về ấp, thắp lên nụ cười

Đèn về ấp, thắp lên nụ cười
Hơn 210.000 hộ dân tại 34 tỉnh thành trên cả nước sẽ được hưởng lợi từ chương trình Thắp sáng đường quê do Trung ương Đoàn và SABECO khởi xướng.

"Ông lớn" ngành bia Sabeco lãi kỷ lục

"Ông lớn" ngành bia Sabeco lãi kỷ lục
Quý II/2022, Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 67% so với cùng kỳ, lên gần 1.800 tỷ đồng. Đây là mức lãi cao kỷ lục trong một quý từ trước đến nay.

Giá cả tăng cao, doanh nghiệp dè chừng

Giá cả tăng cao, doanh nghiệp dè chừng
Giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, khiến doanh nghiệp phải dè chừng khi thành lập mới.

99,1% học sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT

99,1% học sinh Hà Nội đỗ tốt nghiệp THPT
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỷ lệ tốt nghiệp của thành phố Hà Nội đạt 99,1% (năm 2021 đạt 98,9%). Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp hệ trung học phổ thông đạt 99,46%; hệ giáo dục thường xuyên đạt 96,28%.

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2022

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2022
Chiều 13/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 462/463 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 92,77% t