Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo khẳng định đúng quy định

Tin nóng
Liên quan đến đơn thư khiếu nại về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức đối với bà Đào Thị Hướng Trà, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã xem xét kỹ lưỡng và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

‘Khai man’ để đủ điều kiện dự tuyển

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, ngày 16/10/2019 (ngày cuối cùng trong hạn nộp hồ sơ dự tuyển), bà Đào Thị Hương Trà nộp hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2019 của Học viện Khoa học, công nghệ và Đối mới sáng tạo.

Trong hồ sơ dự tuyển của bà Đào Thị Hương Trà có Đơn đăng ký dự tuyển dụng viên chức, trong đó bà Trà kê khai và cam đoan đã được Học viện Khoa học Xã hội cấp Giấy chứng nhận tố nghiệp Thạc sĩ. Đáng lưu ý, trong hồ sơ dự tuyển của bà Trà không có bằng Thạc sỹ nhưng có Giấy xác nhận của Học viện Khoa học và Xã hội do Phó Giám đốc Học viện ký ngày 16/10/2019 cấp cho bà Đào Thị Hương Trà, trong đó có nội dung: “Hiện nay học viên Đào Thị Hương Trà đã hoàn thành khóa đào tạo, bảo vệ thành công luận văn và đã được công nhận học vị Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học & Công nghệ và đang trong thời gian chờ cấp bằng".

Bản cam kết của bà Trà trong hồ sơ thi tuyển
Bản cam kết của bà Trà trong hồ sơ thi tuyển

Cũng trong hồ sơ dự tuyển, bà Đào Thị Hương Trà có nộp Bản cam kết của cá nhân ký ngày 16/10/2019, nêu rõ: "Để đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vị trí nghiên cứu viên, giảng viên, tôi cần phải sử dụng bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ (do bằng tốt nghiệp đại học của tôi có chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị là không phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng)". Trong Bản cam kết, bà Đào Thị Hương Trà cũng cam đoan: "Tại thời điểm nộp hồ sơ, tôi đã được công nhận là tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học & Công nghệ và tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của các văn bản đã nộp để đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2019 của Học viện"

Trên cơ sở các thông tin kê khai và cam kết trong đơn đăng ký dự tuyển dụng viên chức của bà Đào Thị Hương Trà, căn cứ Giấy xác nhận của Học viện Khoa học Xã hội và Bản cam kết của ứng viên, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Học viện đã cho phép bà Đào Thị Hương Trà được dự xét tuyển viên chức năm 2019 của Học viện.

Theo đại diện Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, sau khi có kết quả trúng tuyển, ngày 13/2/2020, Học viện có công văn số 54/HVKHCN gửi bà Đào Thị Hương Trà để nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của viên chức được tuyển dụng năm 2019, trong đó để nghị nộp bổ sung bằng Thạc sĩ (bản sao có chứng thực) và khi nộp mang theo bản gốc để phục vụ kiểm tra, đối chiếu.

Ngày 17/2/2020, bà Đào Thị Hương Trà nộp bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học & Công nghệ do Học viện Khoa học Xã hội cấp ngày 11/11/2019, nhưng tại bằng Thạc sĩ có ghi: “Quyết định công nhận học vị và cấp bằng số: 5522/QĐ-HVKHXH ngày 11/11/2019".

Ngày 20/2/2020, học viện có Công văn số 61/TB-HVKHCN gửi bà Đào Thị Hương Trà thông báo về việc rà soát hồ sơ thấy có sự chưa thống nhất các thông tin trên các văn bản do ứng viên cung cấp. Tiếp theo đó, ngày 26/2/2020, Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có Công văn số 76/HVKHCN tới Học viện Khoa học Xã hội để xin ý kiến về thời gian tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ của bà Đào Thị Hương Trà và gửi kèm theo văn bản là Giấy xác nhận của Học viện Khoa học Xã hội đã ký ngày 16/10/2019.

Ngày 4/3/2020, Học viện Khoa học Xã hội có công văn số 53/HVKHXH phúc đáp công văn số 76/HVKHCN của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đối mới sáng tạo. Trong Công văn 53/HVKHXH có ghi rõ: Tính đến thời điểm ngày 16/10/2019, học viên Đào Thi Hương Trà đã hoàn thành chương trình đào tạo, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ và đang chờ Học viện xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ. Tuy nhiên, do sơ suất rà soát thông tin trong Giấy xác nhận (cấp ngày 16/10/2019), Học viện đã ghi “đã được công nhận học vị thạc sĩ".

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, ngày 11/11/2019, Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 5522/QĐ-HVKHXH công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho các học viên cao học ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, trong đó có học viên Đào Thị Hương Trà. Như vậy, học viên Đào Thị Hương Trà được công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ ngày 11/11/2019 – Đại diện Học viện khẳng định.

Hủy kết quả tuyển dụng viên chức là đúng quy định

Cũng theo lãnh đạo Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, ngày 05/3/2020 Văn phòng Học viện có buổi làm việc với bà Đào Thị Hương Trà, thông báo ý kiến của Học viện Khoa học Xã hội như đã nêu tại công văn số 53/HVKHXH và trao đổi với bà Đào Thị Hương Trà về phương án giải quyết. Theo Biên bản buổi làm việc, về nội dung xác nhận của Học viện Khoa học Xã hội tại Công văn 53/HVKHXH ngày 04/3/2020 là “Ngày 16/10/2019, bà Đào Thị Hương Trà chưa được xét tốt nghiệp, chưa được công nhận học vị Thạc sĩ, chưa tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ”, bà Đào Thị Hương Trà có ý kiến là không đúng.

Học viện KHCN&ĐMST khẳng định đã giải quyết vụ việc theo đúng quy định
Học viện KHCN&ĐMST khẳng định đã giải quyết vụ việc theo đúng quy định

Do còn có ý kiến chưa thống nhất của bà Đào Thị Hương Trà, ngày 6/3/2020 Học viện có công văn số 95/HVKHCN gửi Học viện Khoa học Xã hội về việc xin ý kiến xác nhận về thời gian tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ của bà Đào Thị Hương Trà. Ngày 18/3/2020, Học viện Khoa học Xã hội đã có Công văn số 56/HVKHXH gửi Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc thời gian công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ, khẳng định: “Tính đến thời điểm ngày 16/10/2019, học viên Đào Thị Hương Trà đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định của Học viện, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Quản lý khoa học và công nghệ; chưa được xét công nhận tốt nghiệp, chưa được công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ…” và “Ngày 11/11/2019, học viên Đào Thị Hương Trà đã được công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ ngành quản lý khoa học và công nghệ…”.

Như vậy, theo các văn bản xác nhận của Học viện Khoa học xã hội thì đến hết ngày 16/10/2019, bà Đào Thị Hương Trà chưa được công nhận có học vị Thạc sĩ như bà Đào Thị Hương Trà đã kê khai trong Đơn đăng ký dự tuyển dụng viên chức, và như đã cam kết tại Bản cam kết nộp trong hồ sơ dự tuyển.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện cho biết: Theo thông báo số 576/TB-HVKHCN, ngày 16/9/2019 của Học viện về tuyển dụng viên chức năm 2019, có nêu rõ yêu cầu với vị trí tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên phải có trình độ chuyên môn phải tốt nghiệp đại học trở lên (một trong các ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, Công nghệ kỹ thuật... và một số chứng chỉ khác theo quy định). Hồ sơ đăng ký dự tuyển cần có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực...Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 17/9/2020 đến hết ngày 16/10/2020.

Theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng viên chức thì quy trình tuyển dụng viên chức sẽ theo 2 vòng, vòng 1 là đánh giá hồ sơ nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cụ thể tại Thông báo số 576/TB-HVKHCN của Học viện thì sẽ được đi tiếp vào vòng 2. Như vậy, chậm nhất đến hết ngày 16/10/2019 (hết thời hạn nộp hồ sơ), các ứng viên dự xét tuyển viên chức năm 2019 của Học viện đã phải tốt nghiệp đại học trở lên (hoặc đã phải tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ) và phải có các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ như đã được nêu tại yêu cầu của vị trí tuyển dụng thì Hội đồng tuyển dụng viên chức của Học viện khi đánh giá hồ sơ (vòng 1) mới công nhận có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vòng 2 tiếp theo. Nếu các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên có hiệu lực sau ngày 16/10/2019 thì hồ sơ của ứng viên sẽ không đáp ứng yêu cầu và sẽ bị loại.

Trường hợp hồ sơ của bà Đào Thị Hương Trà chưa có bằng Thạc sĩ nhưng có Giấy xác nhận của cơ sở Đào tạo và Bản cam kết của cá nhân nên được Hội đồng tuyển dụng chấp thuận cho tham gia dự tuyển nhưng sau này, khi hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định sẽ phải minh chứng được các thông tin đã kê khai trong Đơn đăng ký dự tuyển và trong Bản cam kết cá nhân là đúng, cụ thể phải minh chứng được đến ngày 16/10/2019 bà Trà đã được công nhận học vị Thạc sĩ.

Đáng chú ý, theo quy định tại Khoản 9, Điều 2, Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, hoặc đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển...

Như vậy, sau khi trúng tuyển thì bà Đào Thị Hương Trà đã không hoàn thiện được hồ sơ dự tuyển để đáp ứng yêu cầu về vị trí tuyển dụng nêu tại Thông báo số 576/TB-HVKHCN của Học viện, và như bà Đào Thị Hương Trà đã cam kết tại Đơn đăng ký dự tuyển và tại Bản cam kết của cá nhân .

Vì vậy, căn cứ quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan, căn cứ quy định tại Thông báo số 576/TB- HVKHCN của Học viện về tuyển dụng viên chức năm 2019, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đối mới sáng tạo đã có các quyết định hủy kết quả trúng tuyển viên chức và hủy hợp đồng làm việc của bà Đào Thị Hương Trà (viên chức tập sự) - ông Minh khẳng định.

https://tuoitrethudo.com.vn/hoc-vien-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-khang-dinh-dung-quy-dinh-144824.html

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Giải pháp nào cho khởi nghiệp chuyển đổi số?

Giải pháp nào cho khởi nghiệp chuyển đổi số?

(KNT) - Buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề "Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, cơ hội và vai trò của thanh niên khởi nghiệp" có sự góp mặt của 4 CEO, nhà sáng lập của những doanh nghiệp công nghệ nổi tiếng.
Gỡ bỏ nút thắt về nguồn nhân lực chất lượng cao

Gỡ bỏ nút thắt về nguồn nhân lực chất lượng cao

(KNT) - “Nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố then chốt để thanh niên khởi nghiệp đóng góp vào nền kinh tế” là chủ đề trong Talkshow đầu tiên được Ban thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Livestream (trực tiếp).

Bắt đầu cho dự án khởi nghiệp nông nghiệp như thế nào?

Bắt đầu cho dự án khởi nghiệp nông nghiệp như thế nào?
(KNT) - Khởi nghiệp nông nghiệp là lĩnh vực có rất nhiều tiềm năng phát triển và cạnh tranh. Việc dễ bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế, thiếu quy trình đầu tư, quản lý vận hành vẫn đang là điểm yếu lớn nhất của mô hình này.

Fintech là gì và đã cứu Startup Indonesia như thế nào?

Fintech là gì và đã cứu Startup Indonesia như thế nào?
(KNT) - Fintech là thuật ngữ đề cập đến sự kết hợp của các dịch vụ tài chính và lĩnh vực công nghệ nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp, người dân tiết kiệm tiền bạc, tiếp cận nguồn vốn vay và đầu tư trực tuyến dễ dàng và hiệu quả hơn.

Xem nhiều nhất

Cảnh báo: Sương sáo kỵ với gì?

Cảnh báo: Sương sáo kỵ với gì?

Sương sáo (hay còn gọi là thạch đen) là một món thạch giải khát ngày hè, không quá ngọt và béo như chè nhưng vẫn thỏa mãn nhu cầu giải khát cho những món ăn tráng miệng, giải nhiệt mùa hè. Tuy nhiên, là một món ăn, sương sáo cũng sẽ có hại đến sức khỏe khi kết hợp không đúng hoặc sai cách. Vậy rốt cuộc, sương sáo kỵ với gì?

Trải nghiệm cuộc sống của người khuyết tật cùng ED-Equal Zone

Trải nghiệm cuộc sống của người khuyết tật cùng ED-Equal Zone
(KNT) - “Hội chợ trải nghiệm cùng ED- Equal Zone” sẽ được tổ chức tại trường THCS Liên Ninh (Hà Nội) vào ngày 10/11. Sự kiện hứa hẹn đem đến những trải nghiệm chân thực nhất dành cho các bạn học sinh, sinh viên với cuộc sống thường nhật của người khuyết tật.

Gỡ bỏ nút thắt về nguồn nhân lực chất lượng cao

Gỡ bỏ nút thắt về nguồn nhân lực chất lượng cao
(KNT) - “Nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố then chốt để thanh niên khởi nghiệp đóng góp vào nền kinh tế” là chủ đề trong Talkshow đầu tiên được Ban thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Livestream (trực tiếp).