Hà Nội quan tâm đào tạo cán bộ có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế

Trong nước
Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa, ban hành các chủ trương, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tham luận tại hội thảo.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tham luận tại hội thảo

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế”. Chủ trì hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương: Hoàng Đăng Quang, Nguyễn Thị Thanh; PGS.TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang cho biết, xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng của Việt Nam là một đòi hỏi cấp thiết, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải có năng lực hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ ở nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Nghị quyết số 26/NQ-TƯ ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là bước đột phá trong tư duy lý luận của Đảng ta về xây dựng cán bộ cấp chiến lược. Để đạt được những mục tiêu trong nghị quyết, việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó chú trọng những nội dung về nâng cao khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh hội nhập quốc tế là xu hướng khách quan, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có được những năng lực nội sinh nhất định mới có khả năng đáp ứng được những yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Thực tế này đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải được xây dựng theo một khung năng lực được thiết kế bài bản, khoa học, có tầm nhìn và lộ trình cụ thể thì mới đáp ứng được yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế.

Các ý kiến nhất trí với một số nhóm tiêu chí đối với cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, gồm: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức trong sáng; Năng lực chuyên môn đạt chuẩn quốc tế; hiểu biết sâu sắc pháp luật, thông lệ quốc tế; am hiểu về văn hóa của các nước đối tác; tác phong làm việc chuyên nghiệp; thông thạo ngoại ngữ, tin học; có khả năng tổng hợp, phân tích, thuyết trình, phản biện, làm việc nhóm...

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Xây dựng Chương trình quốc gia tổng thể về đào tạo cán bộ

Tham luận tại hội nghị với chủ đề “Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế - Từ thực tiễn của Đảng bộ Hà Nội”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, những năm qua, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa, ban hành các chủ trương, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đặt ra nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025 là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh yêu cầu: “Nghiên cứu xây dựng chương trình và lựa chọn cán bộ cử đi đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, kiến thức chuyên sâu ở trong và ngoài nước, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, thành phố thông minh”.

Trên cơ sở đó, Thành ủy Hà Nội đã sớm ban hành và triển khai các chương trình, nghị quyết, đề án nhằm cụ thể hóa, sớm hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu trên vào thực tiễn cuộc sống, trong đó có Đề án số 04-ĐA/TU ngày 20-9-2017 về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý”. Mới đây, thành phố đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”, qua đó gợi mở nhiều định hướng, giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Để tiếp tục hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đề xuất một số định hướng, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, cùng với việc quan tâm bố trí nguồn lực, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề xuất nghiên cứu, xây dựng một Chương trình quốc gia tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Từ đó, các tỉnh, thành phố cụ thể hóa, vận dụng phù hợp, ban hành khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; Cùng với đó, cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nhất là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng cho rằng, cần chủ động thúc đẩy hợp tác để tranh thủ các nguồn lực tham gia đào tạo cán bộ; duy trì việc cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo Đề án 165.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị tại hội thảo nhằm góp phần vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26/NQ-TƯ (khóa XII) và cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay.

Hà Nội sẽ đưa đường sắt quốc gia ra khỏi nội đô

Hà Nội sẽ đưa đường sắt quốc gia ra khỏi nội đô

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, đúng như mong muốn của cử tri, tới đây, thành phố quyết tâm để khâu tổ chức thực hiện dự án Vành đai 4- Vùng Thủ đô phải thật mẫu mực. Trong đó, thành phố sẽ giải phóng toàn tuyến từ 90-120m chiều ngang; Đưa đường sắt quốc gia ra khỏi nội đô, chuyển tuyến đường sắt từ Yên Viên đến ga Hà Nội hiện nay thành tuyến đường sắt đô thị...
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Phải lắng nghe ý kiến cử tri và triển khai ngay trong thẩm quyền

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: Phải lắng nghe ý kiến cử tri và triển khai ngay trong thẩm quyền

Ngày 24/6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ở 32 điểm cầu UBND cấp quận và các phường thuộc 3 quận: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

Thành đoàn Hà Nội có thêm 2 tân Phó Bí thư

Thành đoàn Hà Nội có thêm 2 tân Phó Bí thư

Ngày 28/6, Ban Bí thư Trung ương Trung Đoàn đã có quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội đối với 2 đồng chí: Nguyễn Tiến Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn và Đào Đức Việt, Trưởng ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác An ni

Giúp học sinh tự tin nói tiếng Anh

Giúp học sinh tự tin nói tiếng Anh
Nhóm tác giả Hệ thống hỗ trợ dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh - ICORRECT rất hạnh phúc, vinh dự khi lọt vào top 5 xuất sắc nhất của “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2021.

Dấu ấn trẻ 2022…

Dấu ấn trẻ 2022…
Mở đầu Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, tuổi trẻ Thủ đô ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc đúng với phương châm “An toàn - rộng khắp - thiết thực - hiệu quả - linh hoạt”.

Gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%

Gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%
Ngày 20/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chí
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

Khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi, bứt phá sau đại dịch

Khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi, bứt phá sau đại dịch
Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp năm 2022 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và bứt phá sau đại dịch” sẽ được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức trong tháng 10/2022 tại Hà Nội theo hình thức trực ti

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2022

Trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi vào tháng 10/2022
Chiều 13/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 462/463 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 92,77% t

Lật tẩy chiêu mạo danh chủ shop online lừa đảo khách hàng

Lật tẩy chiêu mạo danh chủ shop online lừa đảo khách hàng
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện, điều tra, khám phá một số vụ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn khiến nạn nhân khó phát hiện. Chỉ khi "tiền mất tật mang", nạn nhân mới biết mình bị lừa.