Cần quản lý giá dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân

Trong nước Anh Đức
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc quản lý giá dịch vụ khám chữa bệnh, đặc biệt đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.
Sáng 21/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp

Sáng 21/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Lấy người bệnh làm trung tâm

Về sự cần thiết của dự án luật, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ngày 23/11/2009, Quốc hội đã thông qua Luật khám bệnh, chữa bệnh. Luật khám bệnh, chữa bệnh ra đời đã tạo hành lang pháp lý vô cùng quan trọng cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Sau hơn 11 năm triển khai thi hành, luật đã nảy sinh một số vướng mắc, bất cập, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn chưa có cơ chế pháp lý để giải quyết.

Về mục tiêu, dự án luật nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế; bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Đổi mới cơ chế để bảo đảm quyền của người bệnh gắn với trách nhiệm của người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cũng như quyền của người hành nghề, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gắn với trách nhiệm của người bệnh và thân nhân người bệnh; Tập trung đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) gồm 10 chương và 102 điều, thêm 1 chương (chương IX) so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

Về nội dung cơ bản của dự thảo Luật, ông Long cho biết, để khắc phục những hạn chế, bất cập, Bộ Y tế đã xây dựng nội dung dự án Luật theo hướng "lấy người bệnh làm trung tâm" thông qua việc quy định đồng thời các giải pháp về nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề.

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, cần cân nhắc về sự cần thiết của việc quy định không điều chỉnh các “hoạt động dự phòng, nâng cao sức khỏe do ngân sách nhà nước chi trả” do vừa thừa, vừa thiếu và chưa bao quát.

Thường trực Ủy ban Xã hội nhất trí việc quy định kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh. Tuy nhiên, Chính phủ cần xác định thời điểm tiến hành chính thức tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh cho phù hợp và khả thi; Làm rõ cách thức tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh.

Bà Thúy Anh cho rằng dịch vụ khám chữa bệnh là dịch vụ đặc biệt, do vậy, thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh vẫn cần thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý về giá.

Theo Luật Giá, Nhà nước chỉ định khung giá và mức giá dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc quản lý giá dịch vụ khám chữa bệnh và việc quản lý giá dịch khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.

Dự thảo luật đã không còn quy định về Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh như luật hiện hành. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng, cần duy trì quỹ này theo tinh thần “nâng cao hiệu quả Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo” nêu tại Nghị quyết 20/NQ/TW; Nghiên cứu cơ chế quản lý các nguồn viện trợ, tài trợ cho các cơ sở khám chữa bệnh thông qua quỹ để đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ người dân

Phát biểu ý kiến thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, phần lớn nội dung hồ sơ dự án luật đã được hoàn thiện, bổ sung theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó, có nhiều điểm tích cực, cập nhật được nhiều vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn khám, chữa bệnh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục tiến hành đánh giá, tổng kết và bổ sung đánh giá tác động, đặc biệt là về nguồn nhân lực cũng như tài chính đối với những chính sách có thay đổi về nội dung hoặc phát sinh nội dung mới của dự án luật. Rà soát, đánh giá đầy đủ về thủ tục hành chính với từng đối tượng chịu sự tác động; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm khắc phục những vấn đề nóng, những bất cập trong thời gian qua của luật hiện hành.

Về một số nội dung cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần thể chế hóa cụ thể hơn nữa chủ trương xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong khám, chữa bệnh; Đề nghị Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu sửa đổi, quy định mang tính nguyên tắc, căn cơ, có tính đột phá về tài chính y tế để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động của các cơ sở khám, chữa bệnh, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đối với nội dung về giá dịch vụ khám, chữa bệnh, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, dịch vụ khám, chữa bệnh là dịch vụ đặc biệt, do vậy, thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám, chữa bệnh vẫn cần thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý về giá. Nhà nước chỉ định khung giá và mức giá dịch vụ tại cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước, đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc quản lý giá dịch vụ khám, chữa bệnh và việc quản lý giá dịch vụ đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.

Bên cạnh đó, cần làm rõ các quy định tài chính về khám, chữa bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh vì mục tiêu nhân đạo, có phí nhưng vì mục tiêu phi lợi nhuận, khám chữa bệnh theo nhu cầu… qua đó, khuyến khích hình thành các trung tâm khám chữa bệnh hiện đại, chất lượng cao, thu hút người bệnh tham gia. Bên cạnh quản lý tốt giá dịch vụ, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong mua sắm, phân bổ, sử dụng nguồn lực y tế, cần thể hiện rõ trong luật quan điểm bảo vệ người sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh, tránh thương mại hóa hoạt động này.

Về hệ thống tổ chức cơ sở khám, chữa bệnh, dự án Luật quy định về hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh bao gồm cả Nhà nước và tư nhân được tổ chức thành ba cấp: khám, chữa bệnh ban đầu; khám, chữa bệnh cơ bản; khám, chữa bệnh chuyên sâu. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc cải cách hệ thống khám, chữa bệnh là cần thiết, tuy nhiên, dự thảo cần quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu và mối liên hệ của các cấp khám, chữa bệnh nhằm xác định các chuyên môn kỹ thuật tương ứng; quy định lộ trình thay đổi cách thức phân cấp khám, chữa bệnh nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện và nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế nêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP Hà Nội

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP Hà Nội

Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2835-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là tỉnh, thành đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Chỉ số PAPI 2021 của TP Hà Nội xếp thứ 9 cả nước

Chỉ số PAPI 2021 của TP Hà Nội xếp thứ 9 cả nước

Năm 2021, Tổng số điểm Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Hà Nội đạt 44,447 điểm, tăng 39 bậc so với năm 2020 (PAPI 2020 đạt 41,629 điểm), vươn lên đứng thứ 9 bảng xếp hạng và nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có điểm tổng hợp chỉ số PAPI cao nhất.
Quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng vững chắc

Quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng vững chắc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 16/5, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chào xã giao đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tin nổi bật khởi nghiệp trẻ

EduExam chống gian lận thi cử

EduExam chống gian lận thi cử

Nhóm trí thức trẻ đến từ Hà Nội đã sáng tạo hệ thống thi trực tuyến EduExam kết hợp giám sát và chống gian lận bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là công trình lọt vào vòng chung kết chương trình “Tri thức trẻ giáo dục” năm 2021.

Kiểm tra y tế tại các khách sạn phục vụ SEA Games 31

Kiểm tra y tế tại các khách sạn phục vụ SEA Games 31
Ngày 11/5, để đáp ứng công tác y tế tại các khách sạn phục vụ cho các đại biểu, vận động viên tham dự SEA Games 31, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội do TS Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác y tế tại khách sạn Da
Chứng khoán

Vn-Index: 886.01 -4.13-0.46%

Hnx-Index: 123.82 -0.99-0.79%

Hà Nội đã sẵn sàng "tỏa sáng" cùng SEA Games 31

Hà Nội đã sẵn sàng "tỏa sáng" cùng SEA Games 31
Chỉ còn vài ngày nữa, sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á - SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành của cả nước. Đến thời điểm này, thành phố cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị cho Lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 18 môn thi đấu.

Doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp hiến kế cho Đoàn

Doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp hiến kế cho Đoàn
Ngày 20/4, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý, hiến kế của doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế tiêu biểu để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu 2,53 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 242,19 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 122,36 tỷ USD và nhập khẩu đạt 119,83 tỷ USD. Với kết quả này, sau 4 tháng cán cân thương mại ước tính xuất siêu 2,53 tỷ USD…

Kiểm tra y tế tại các khách sạn phục vụ SEA Games 31

Kiểm tra y tế tại các khách sạn phục vụ SEA Games 31
Ngày 11/5, để đáp ứng công tác y tế tại các khách sạn phục vụ cho các đại biểu, vận động viên tham dự SEA Games 31, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội do TS Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác y tế tại khách sạn Da